Frederiksværk Gymnasium og HF

Bioteknologi

Bioteknologi er et naturvidenskabeligt fag som integrerer og anvender biologisk og kemisk viden, metoder og teknikker i det teoretiske og praktiske arbejde inden for sundhedsvidenskab, sygdomsbehandling og medicin samt natur. Hér spiller bioteknologien, i dag, en stor rolle med inden for områder som udvikling af ny medicin, forædling af afgrøder til landbrug, miljøbeskyttelse og bæredygtig kemisk produktion og energiproduktion.

Derudover giver bioteknologi dig også et grundlag til at forstå og vurdere betydning af den teknologiske udvikling, det enkelte menneske og for både lokale og globale problemstillinger.

Kernestoffet er:

 • kemiske bindingstyper, tilstandsformer, opløselighedsforhold, struktur- og stereoisomeri
 • uorganisk kemi: opbygning og egenskaber for udvalgte uorganiske forbindelser, herunder ionforbindelser
 • organisk kemi: stofkendskab, herunder navngivning, opbygning, egenskaber og isomeri, og anvendelse for stofklasserne alkoholer, carboxylsyrer og estere, samt opbygning af og relevante egenskaber for stofklasserne carbonhydrider, aldehyder, ketoner, aminer, amider og aminosyrer
 • makromolekyler: opbygning, egenskaber og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, nucleinsyrer og proteiner, herunder enzymer, transportproteiner og receptorer
 • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger
 • homogene kemiske ligevægte og fordelingsligevægte, herunder forskydning af disse på kvalitativt og simpelt kvantitativt grundlag
 • syre-basereaktioner, herunder beregning af pH for vandige opløsninger af syrer, baser, blandinger af disse og puffersystemer samt bjerrumdiagrammer
 • redoxreaktioner, herunder anvendelse af oxidationstal
 • organiske reaktionstyper: kondensation og hydrolyse
 • enzymer: enzymatiske hovedklasser og enzymkinetik
 • biokemiske processer: fotosyntesens overordnede delprocesser, respiration og gæring, herunder carbohydraternes intermediære stofskifte
 • virus: opbygning og formering
 • celler: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper, stamceller og membranprocesser
 • mikrobiologi: vækst, vækstmodeller og vækstfaktorer
 • genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, mitose, meiose, replikation, proteinsyntese, genregulering, mutation, genteknologi, anvendt bioinformatik og evolutionsmekanismer
 • fysiologi på organismeniveau og biokemisk niveau: hormonel regulering, nervesystem, forplantning og immunsystem
 • økologiske grundbegreber: energistrømme og produktion, eksempler på samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, biodiversitet
 • eksperimentelle metoder: celledyrkning, kloning, transformation, PCR, elektroforese, DNA-sekventering, ELISA, separation, titrering, spektrofotometri og chromatografi.

Det supplerende stof

Dette uddyber og perspektiverer kernestoffet. Det supplerende stof skal sammen med kernestoffet uddybe emner og problemstillinger inden for:

 • sundhed, sygdom og medicin, herunder udvikling af medicin, fremstilling og virkemåde
 • bæredygtig produktion af fødevarer, energi og kemiske stoffer
 • bioteknologisk anvendelse af planter, dyr og mikroorganismer
 • miljøteknologi og miljøbeskyttelse ̶ ny forskning og nye bioteknologiske metoder
 • bioetik

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"