Frederiksværk Gymnasium og HF

SPS- og Ordblindestøtte

Socialpædagogisk støtte (SPS) og læsevejledning på Frederiksværk Gymnasium og HF:

På Frederiksværk Gymnasium og HF kan du som elev søge om SPS, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Før sommerferien/primo august kan eleven blive indkaldt til en samtale på grundlag af information givet i optagelsespapirerne, hvor den første afklaring af støtte-behov bliver drøftet.

I løbet af efteråret indkaldes alle elever til en indslusningssamtale med studievejlederen, hvor det er vigtigt, at eleven selv orienterer studievejlederen om eventuelle støttebehov. Ved samtale vil elever, som påpeger et behov blive orienteret omkring muligheder for støtte og ansøgningsprocessen.

På baggrund af de modtagne og underskrevne ansøgninger vil studievejlederen foretage en faglig vurdering af den enkelte elevs behov (fx it-hjælpemidler, studiestøttetimer, forlænget tid ved eksamen etc.). Hvis eleven allerede har en diagnose, skal dokumentation for denne medbringes ved interviewet eller gerne allerede ved indslusningssamtalen, så ansøgningsprocessen kan igangsættes. Hvis eleven er under udredning, hjælper studievejlederen eleven videre i forhold til hvornår og hvordan eleven kan søge om støtte, når udredning er afsluttet.

På samme måde kan elever få tildelt støtte i tilfælde af ordblindhed. Når du starter på Frederiksværk Gymnasium og HF vil du blive læsescreenet af en læsevejleder. Herefter vil det blive vurderet om du har behov for støtte (som fx læsevejledning, lektie-hjælp, forlænget tid ved eksamen), som du så skal ansøge om på samme måde som SPS-støtte – læsevejlederen og/eller studievejlederen hjælper dig med at igangsætte ansøgningsprocessen, hvis du har behov. Har du allerede en ordblinde-diagnose, skal du medbringe dokumentation, gerne allerede ved studiestart.

Det vil, en gang om året (fra oktober) i dit uddannelsesforløb, ved en opfølgningssamtale med studievejlederen/læsevejlederen, blive vurderet om dine støttebehov har ændret sig. Her medbringes ny dokumentation i forbindelse med angst og depression, så den aktuelle tilstand dokumenteres.

Ordblindedokumentation: Ministeriets Ordblindetest eller anden dokumentation for ordblindhed. Ordblindetesten er en elektronisk test og bliver typisk udført af en læsevejleder på uddannelsesstedet. På Frederiksværk Gymnasium og HF bliver elever, som anført ovenfor, testet i starten af uddannelsesforløbet. Læs mere om ordblindetesten her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/specialundervisning/ordblindetesten

SPS-dokumentation: Lægelig dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus, hvor diagnosen fremgår. Udtalelse fra psykolog. I forbindelse med angst og depression, er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker den aktuelle tilstand. Dokumentationen skal indeholde en diagnose og elevens navn og CPR-nr. Det skal fremgå, hvilken læge eller sygehus, der har stillet diagnosen. Læs mere om hvilke former for støtte der findes til elever på ungdomsuddannelser her: https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/ungdomsuddannelser

Ansøgningsprocessen: Eleven vil få tilsendt ansøgningspapirer elektronisk (er eleven under 18 år sendes ansøgningspapirer til værge) via e-boks. Elever som, under samtaler med studievejledere/læsevejleder, er vurderet til at have et støttebehov, er selv ansvarlige for at søge om støtte. Ansøgningen underskrives (af værge, hvis eleven er under 18 år) og medbringes/tilgås ved et individuelt interview med studievejleder, hvor ansøgningen behandles og det individuelle behov vurderes. Herefter vil eleven/værgen blive partshørt om det vurderede støttebehov ved elektronisk henvendelse i e-boks (til værge hvis eleven er under 18 år). Efter 14 dage stadfæstes partshøringen, og eleven er herefter tildelt støtte.

Det er vigtigt, at eleven selv orienterer om eventuelle ændringer i støttebehovet ved de opfølgende samtaler, så ressourcerne fordeles efter behov.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."