Frederiksværk Gymnasium og HF

3g SRP

Vejledning til studieretningsprojektet i 3.g

 1. Formål

Opgaven er den suverænt største opgave, du skal lave i din gymnasietid. Formålet er at give mulighed for ” at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling.” Al dette skal forberede dig på de arbejdsformer, du møder på de videregående uddannelser.

2. Mål
Målet med studieretningsprojektet er at du skal kunne:

- Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder.

Faglig fordybelse betyder bl.a., at du ved hjælp af fagenes metoder og teorier skal demonstrere evne til at bearbejde et stof inden for et afgrænset emne.

- Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse.
- Beherske relevante faglige mål i de indgående fag

- Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

Du skal som udgangspunkt selv søge og udvælge relevant materiale, men vejlederne må naturligvis godt komme med gode råd og henvisninger herunder til fagligt relevant materiale.

- Demonstrere evne til faglig formidling

Du skal kunne skrive en fremstilling, der anvender faglig teori og metode samt relevant fagsprog samtidig med, at den skal være sammenhængende og forståelig.

- Besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformulering og opgavebesvarelse

- Beherske fremstillingsformen i en faglig opgave(fx citatteknik, noter, kilde – og litteraturfortegnelse)

3. Valg af fag
I din studieretningsopgave skal indgå et studieretningsfag, som du har på A-niveau. På det tidspunkt hvor studieretningsprojektet skrives skal du altså have faget på A-niveau enten som studieretningsfag eller som valgfag (Eksempel: Er din studieretning EN, Sa, Bi, kan du tage udgangspunkt i Biologi (BI) hvis du har det som valgfag på A-niveau)

Det andet fag i studieretningsprojektet kan være et obligatorisk fag, et valgfag eller et studieretningsfag. Dette andet fag skal være på mindst B-niveau. På det udleverede papir ”Studieretningsprojektet” har skolen udarbejdet en oversigt over hvilke fag du kan anvende. Læg mærke til at også fag der er afsluttet før 3.g kan være nævnt. Er du i tvivl så spørg.
I projektet forventes det, at du på væsentlige punkter kommer mere i dybden, end du plejer i den almindelige undervisning i fagene, og at du f.eks. inddrager ikke-gennemgået stof.

4. Muligheden for at skrive i et fag
På baggrund af en begrundet ansøgning fra eleverne kan skolens leder undtagelsesvis godkende, at studieretningsprojektet skrives alene på grundlag af ét studieretningsfag på A-niveau. Godkendelsen forudsætter, at alle fastsatte mål for studieretningsprojektet opfyldes f.eks. at der inddrages flere faglige tilgange og metoder. Skolens leder kan også undtagelsesvis godkende at der skrives i 3 fag, men det er ikke noget vi anbefaler.

5. Området og vejledningen
Inden du lægger dig fast på et fagligt område er det en god idé at snakke grundigt med de faglærere, der må forventes at have forstand på emnet. Typisk er det også blandt disse lærere, at dine kommende vejledere skal findes, og det er med dem du skal føre den faglige dialog frem til det tidspunkt, hvor de udformer den endelige opgaveformulering. Skolen udpeger dine vejledere, men der vil naturligvis blive taget vidtstrakt hensyn til dine ønsker.
Valget af område skal ske ”i samråd med vejleder(ne)”, hvilket vil sige at området skal ”godkendes”.

For god ordens skyld: I opgaven må der ikke være tale om ”genanvendelse”, altså formuleringer og analyser gennemført ved en tidligere lejlighed af dig eller en anden elev. Opgaven skal være ”ny” og et resultat af et selvstændigt stykke arbejde fra din side. Derimod er der intet til hinder for at flere elever vælger samme fagkombination og samme fagområde. Det kan endda i visse tilfælde være en fordel, da der så kan opstå en faglig dialog og deling af viden og litteratur mellem eleverne. Blot skal det erindres at ovenstående stadig gælder: der udarbejdes forskellige, individuelle problemformuleringer.

Når området er fastlagt, er det vigtigt at du begynder at arbejde mere indgående med emnet. Aftal en række mødetidspunkter med din(e) vejleder(e). Det er vigtigt at du selv kommer med forslag til emner, der har din interesse og som du vil behandle, ligesom det er nødvendigt at du selv finder forslag til relevant litteratur. Det forventes, at du udformer skriftlige oplæg til hver gang I mødes. Husk det er dig, der skal være den aktive, dig der skal formulere spørgsmål, finde relevant litteratur og komme med forslag til hvordan du vil behandle stoffet. Vejleders opgave er især at påpege svagheder i dine oplæg, komme med alternative synsvinkler eller andre faglige indgange osv. Vær opmærksom på at vejledning også kan ske via mail/besked-systemet. Sammen med din vejleder(e)skal du tilrettelægge et vejledningsforløb, så der er mulighed for vejledning gennem alle faserne af projektforløbet herunder også i skriveperioden. I forbindelse med vejledningen skal det desuden understreges at vejledningen ikke må omfatte bedømmelse af væsentlige dele af besvarelsen.

6. Opgaveformuleringen
Vejlederne laver problemformuleringen på en sådan måde, at den ligger i forlængelse af indholdet i det vejledningsforløb, elev og vejledere har været igennem, og på en sådan måde at det sikres at det faglige niveau er tilstrækkeligt. Ministeriet har opstillet følgende krav til en god opgaveformulering:

Den skal rumme såvel fagspecifikke som tværfaglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover arbejdet i mindst ét af fagene

Som eksempler på den slags krav kan nævnes:
- demonstrere evne til selvstændigt at sætte sig ind i nye faglige områder
- begrundelse og diskussion af de valgte metoder
- forklaring og begrundelse for valg af materiale
- analysere et emne/empiri med udgangspunkt i teori
- vurdere og analysere empiri fra eksperimentelt arbejde eller feltstudier
- forklare og perspektivere de fundne sammenhænge
- inddrage litterær analyse og kritik, analyse af faglitteratur eller kommunikationsanalyse
- inddrage værker fra et forfatterskab eller en given periode i en perspektiverende sammenhæng

Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset, dvs. opdelt i flere underspørgsmål på flere forskellige taksonomiske niveauer. Det skal klart fremgå hvad du skal gøre for at besvare opgaven. Præcisionen i formuleringen må dog ikke være større end at du også har mulighed for at selvstændigt at disponere stoffet. Der kan også i problemformuleringen præciseres hvilke eksperimenter, hvilke empiriske undersøgelser eller hvilke værker, der skal inddrages.

Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller ledsages af nogle bilag, der ikke har været drøftet med dig. Dette for at sikre at opgaven ikke kan være skrevet ”på forhånd”, og for at give dig mulighed for at arbejde selvstændigt med stoffet.

Opgaveformuleringen skal kunne besvares inden for den tidsramme (to uger), der er afsat til opgaven. Opgavens omfang kan variere og selve omfanget indgår ikke som en parameter i bedømmelsen. Vejlederne skal i forbindelse med problemformuleringen give anvisninger på besvarelsens omfang. Det normale vil imidlertid være at opgaveformuleringen udarbejdes så den kan besvares tilfredsstillende på 15-20 sider.

7. Fremmedsprog
Indgår ét eller flere fremmedsprog skal en del af den anvendte litteratur være på det/de fremmedsprog. Dette også uanset at opgaven almindeligvis skal udformes på dansk. Ønsker du at aflevere opgaven på et andet sprog end dansk, skal dette godkendes af skolen, og du skal være opmærksom på at kravene til den sproglige præcision er den samme som hvis opgaven var formuleret på dansk. Bringes der citater fra fremmedsproget litteratur skal disse dog bringes på originalsproget.

Alle opgaver skal dog indeholde et ”abstract”, altså et kort resumé på engelsk. Er der ikke udarbejdet et resumé, er der tale om en ikke tilstrækkelig besvarelse. I resuméet præsenteres opgavens vigtigste elementer, og dette skal kunne læses meningsfuldt selvstændigt og uafhængigt af hele besvarelsen. Det anbefales, at dette skrives som det sidste, men placeres umiddelbart efter titelbladet. Indholdet vil typisk bygges over denne skabelon: Problem statement – Approach – Results – Conclusions (se denne vejlednings sidste del).

8. Opgaveperioden
Mens du skriver, kan du benytte skolens faciliteter, herunder studiecenter, it og apparater, hvis du skal udføre eksperimenter. I sidstnævnte tilfælde må du lave særlige aftaler med faglærerne, da du ikke må udføre eksperimenter uden at læreren er til stede.
Der kan og bør være en dialog og vejledning mellem elev og vejlederne i skriveperiodens to uger. Vejlederne udmelder nogle træffetider i skriveperioden hvor eleven kan kontakte vejleder. Det er altså eleven der har initiativet til at udnytte denne kontaktmulighed. Derudover kan der laves kontaktaftaler mellem vejleder og elev, ligesom der kan foregå vejledning via elektronisk konference/Lectio.
Vejleder må dog ikke bedømme eller rette udkast eller dele af opgaven.
Opgaven skal kun afleveres i Netprøver.

9. Opstilling af SRP
1. Titelblad: I den opgave, I uploader på Netprøver, skal I lave en forside med navn, klasse, fagområde, fagkombination, vejlederenes navne, problemformulering og afleveringsdato.
1a. Evt. egen forside (HELT frivilligt)
2. Abstract
3. Indholdsfortegnelse
4. Indledning til opgaven
5. Besvarelse af selve opgaven
6. Konklusion på opgaven
7. Litteraturliste
8. Eventuelle bilag
Der er IKKE metodeafsnit i en SRP. I skal "blot" vise at I bruger fagenes metoder.


10. Omfang

Med mindre andet er nævnt, er omfanget 15 - 20 sider (af nomalside-beregningen ca. 2400 anslag inkl. mellemrum) fra indledning til konklusion, altså eksklusiv Abstract og litteraturliste. 

11. Bedømmelsen
Ved bedømmelsen af besvarelsen anlægges en helhedsbetragtning, som er baseret på en vurdering af, i hvilken grad besvarelsen lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Dvs. din evne til at
- Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder
- Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse
- Beherske relevante faglige mål i de indgående fag
- Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
- Demonstrere evne til faglig formidling
- Besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformulering og opgavebesvarelse
- Beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter,  kilde- og litteraturfortegnelse)

Der skeles også til problemstillingernes sværhedsgrad og til om formidlingen af stoffet er tilfredsstillende.
Specifikt for opgaver, hvor fremmedsprog indgår, gælder, at det bedømmes om du tildeler det fremmedsprogede kildemateriale en fyldestgørende rolle i besvarelsen. Citeres der relevant fra kildematerialet? Kommenteres citaterne relevant? Anvendes de meningsfyldt i sammenhængen? Helt konkret nævner ministeriet at en besvarelse – hvor fremmedsprog indgår – der ikke benytter primært fremmedsproget materiale vil blive anset for en utilstrækkelig besvarelse. Ved besvarelser hvor der indgår eksperimentelt arbejde, tages der hensyn til hvordan det eksperimentelle arbejde inddrages.

Karakteren fastsættes af censor og vejleder i fællesskab. I praksis betyder det, at hvis der er flere vejledere, så skal disse forinden gennemførslen af censur formulere et udkast til karakterniveau. Censor og vejleder dækker tilsammen de to fag.

12. Inspiration

Hvis du ønsker at se eksempler på konkrete problemformuleringer henvises til denne side:

http://www.emu.dk/modul/studieretningsprojektet-srp-stx-elever

hvor også universiteter og andre institutioner har lagt gode forslag til opgaver ud til almindelig inspiration.

15/08/2012 af Axel Bredsdorff, Johnny Simonsen og Henriette Prag

Vigtige datoer i 2019/20:

Processen:

 • Tirsdag d. 10/12-2019 kl. 9:50 er der orientering om SRP i kantinen ved rektor. Herefter vil klasserne gå i et klasselokale, hvor man vil påbegynde problemformuleringer.
 • I perioden fra 6/1 til 21/1 skal eleverne indsamle tilsagn fra de vejledere eleven ønsker til SRP. Det foregår ved at vejlederne med deres underskrift bekræfter at de godkender emne- og fagvalg.
 • I løbet af uge 2 efter jul skemalægges alle 3.g-klasser med et modul med videnskabsteorilæreren og en studieretningslærer - her arbejdes der videre med elevproblemformuleringen ud fra pentagonen for den faglige opgave.
 • Fredag d. 17/1 skemalægges alle 3.g-klasser med et modul med dansklæreren til arbejde med elevproblemformulering. I dette modul udleveres skabelon til udfyldelse.
 • Tirsdag d. 21/1 afleveres ønsker til fag og vejledere senest kl. 12 på kontoret. Skabelonen til disse ønsker kan hentes på kontoret.
 • Fredag d. 24/1 skemalægges alle 3.g-klasser med et modul med dansklæreren til arbejde med elevproblemformulering.
 • Tirsdag d. 28/1 skal elev-problemformuleringerne afleveres på kontoret senest kl. 12 (udskrevet). Sekretæren fordeler til relevante vejledere.
 • I løbet af uge 6 skemalægges alle 3.g-klasser med et modul med videnskabsteorilæreren.
 • I løbet af uge 9 efter jul skemalægges alle 3.g-klasser med et modul med videnskabsteorilæreren og en studieretningslærer.
 • Torsdag d. 5/3 skal jeres tildelte fagvejledere aflevere opgaveformuleringer på kontoret senest kl. 12.
 • Elever der skal lave eksperimenter ud af huset, kan få lov at gøre dette før skriveugerne. Dette kræver at vejlederne godkender relevansen af eksperimenterne i forhold til den opgave der senere vil blive stillet.
 • Fredag 13/3 kl. 8.00: Udlevering af SRP-formulering til elever i Netprøver.
 • Torsdag 26/3 kl. 16.00: Aflevering af SRP i Netprøver.

Råd og formuleringsforslag til at skrive et Abstract (engelsk ord for resumé)

Af: Lene Christensen og Trine Stürup
An abstract is a short summary of your paper. If done well, it makes the reader want to learn more about your research.

These are the basic components of an abstract in any discipline:
1) Problem statement: what is the topic of your paper?

"In this paper I have written about ____________"

"I have tried to find out if / what ______________________"

2) Methods/procedure/approach: What did you actually do to get your results?

"I have begun by giving an account of (redegjort for..)___________________"

"Then I have analysed ___________ and interpreted (analyseret og fortolket)________"

"I have concentrated on the following points in my analysis ____________."

(eg. literary / filmic devices (virkemidler), the problem of ___, the differences between____ )

"Furthermore I have compared my findings (resultater) with _______"

"I have used the following theories in my work ______________"
3) Discussion

"In connection with my analysis and interpretation / in continuation of my analysis and interpretation I have discussed the topic of____________________"

"In my discussion I have_____________"

4) Conclusion

"On the basis of my findings I have found out / I have been able to conclude ____________"

"I have come to the following conclusions _______________"

"The general conclusion of my paper is_____________"

"The answer to my problem statement is____________"

Elevernes egne ord

"Musikalske elever har rige muligheder for en god lærer"

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Her på skolen har vi en fest hver dag! #lifeisaparty"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv. "

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning."

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."