Frederiksværk Gymnasium og HF

Studie- og samværsregler

Studieregler

Studie og ordensreglerne skal ses i sammenhæng med Frederiksværk Gymnasium og HFs målsætning om, at flest mulige elever gennemfører deres ungdomsuddannelse med det bedst mulige resultat. En forudsætning for dette er, at man møder op, er velforberedt og deltager aktivt i undervisningen.

Fremmøde 

Der er mødepligt til timerne såvel som afleveringspligt for skriftlige opgaver. Mødepligten gælder også for undervisning uden for skolens område i forbindelse med ekskursioner og selvstændigt arbejde. Eleven har ligeledes pligt til at deltage i årsprøver, terminsprøver og lignende evalueringer, da disse er en forudsætning for at kunne indstilles til eksamen.

Rektor kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for fravær. Udgiften til denne afholdes af eleven selv.

Den enkelte elevs fremmøde registreres i starten af hver lektion, ligesom der sker en registrering af de afleverede skriftlige opgaver. Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen.

Eleven har adgang til disse registreringer via en personlig kode. I tilfælde af fravær skrives årsagen ind i "lectio" ud for den enkelte lektion. Hvis du kan forudse et længerevarende fravær (f.eks. hospitalsophold eller lignende) skal fraværsinspektor orienteres.

Ved for højt fravær indkaldes eleven til samtale med inspektor. Fortsætter fraværet, udløser det et skriftligt varsel. For elever under 18 år, vil forældrene blive orienteret. Er eleven over 18 år, vil brevet blive stilet til eleven.

Bringes fraværet ikke ned herefter, vil eleven blive indstillet til eksamen i alle afsluttende fag, og man kan miste retten til SU. For HF elever betyder det , at man kan miste retten til at blive rykket op i næste klasse, hvis rektor vurderer, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilfredsstillende.

I særlig alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående varsel.

Idræt

En elev kan af helbredsgrunde blive helt eller delvist fritaget fra idrætsundervisningen af rektor, og kan i den forbindelse afkræves en lægeerklæring, som eleven selv skal afholde udgiften til.


Skriftlige opgaver

Det er elevens pligt, at aflevering af skriftlige opgaver sker i henhold til de fastsatte krav i de enkelte fag.

Manglende skriftlige opgaver kan betyde, at eleven efter et forudgående varsel indstilles til prøve i alle afsluttende fag eller for HF, at man ikke kan oprykkes til næste klasse.

Ved manglende opgaveaflevering vil eleven blive indkaldt til møde med studievejlederen/ tutor, der i fællesskab udarbejder en plan for aflevering af opgaver.


Oprykning til næste klasse eller indstilling til afsluttende eksamen er betinget af, at man har fulgt undervisningen tilfredsstillende samt, at man har afleveret opgaver i henhold til de fastsatte krav for det enkelte fag.

Ved skoleårets afslutning vurderer lærere og rektor den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Rektor kan nægte en elev i gymnasiet oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 02. En elev har krav på oprykning, når eleven har et samlet gennemsnit på 02 eller derover.  Årskaraktererne i gymnasiet medregnes i gennemsnittet.

                

Klage

Klage over rektors afgørelse i forbindelse med sanktioner kan indgives til Undervisningsministeriet inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til ministeriet.

En klage over sanktioner har ikke opsættende virkning, medmindre der træffes særlige beslutninger herom.

Samværsregler
Vi tilbringer alle, elever og personale, en stor del af vores tid på skolen. En forudsætning for, at vi får noget godt ud af tiden på skolen er, at vi omgås hinanden og skolen på en ordentlig og ansvarsbevidst måde.

For at få skoledagen til at gå gnidningsfrit skal følgende samværsregler efterleves: 

Alle skal føle sig godt tilpas og accepteret på skolen. Vis derfor hensyn og respekter hinandens forskelligheder og henvend dig til andre i et ordentligt sprog. 

Ryd op efter dig, stil stole og borde på plads.

Forlader din klasse et lokale, skal der være ryddet op.

Efter sidste time skal der fejes og ryddes op efter det skema, der hænger  i lokalet. Læreren udpeger efter tur to elever til arbejdet.

Det påhviler klasserne efter tur at feje og rydde op i kantinen efter skoledagen. Pedellen fastlægger en ugeturnus, som hænges op på Skolens opslagstavle.

Du må ikke spise eller drikke i Studiecenteret.                                    

Du må kun ryge uden for skolens bygninger. Her:

Her må du ryge

Du må ikke møde påvirket af alkohol eller andre stoffer.

Bøgerne skal holde i mange år, derfor skal du behandle dem ordentligt. Når du afslutter din skolegang har du pligt til at aflevere bøger og andet materiale, som du har lånt af skolen. 

Studieture og ekskursioner er skoletid og du skal følge de regler, som  lærerne fastlægger før starten af turen.

Der er almindelig erstatningspligt, hvis lånt materiale ikke leveres tilbage eller hvis der sker ødelæggelse af skolens bygninger og inventar.

Skolen har ret til at skride ind over for brud på samværsreglerne, hvilket i alvorlige tilfælde kan medføre bortvisning fra skolen i kortere eller længere tid.

Antimobbestrategi - læs her!

Rusmidler – Vi tager ansvar!

Gymnasiets rusmiddelpolitik er klar.
I undervisningstiden er det forbudt at indtage – eller være påvirket af – alkohol og andre rusmidler på gymnasiets område. Dette er også gældende ved deltagelse i studieture.

Ved fester og lignende kan der dispenseres for reglen om alkohol. Ved mistanke om, at en elev er påvirket af stoffer, sendes eleven omgående hjem. Gymnasiet har ansat dørmænd, som ved indgangen er bemyndiget til at teste for påvirkning af alkohol og narko og visitere for diverse rusmidler. Hvis eleven ikke tillader dette, kommer de ikke ind. Det er dørmændene og lærerne, som vurderer om eleven kan deltage i festen.

Alle gymnasiefester er lukkede fester kun for gymnasiets elever.

I alle tilfælde med hash eller andre rusmidler end alkohol retter gymnasiet direkte henvendelse til politiet og rektor beslutter om eleven kan fortsætte som elev på gymnasiet.

Elever, der har et problem med rusmidler, forpligter sig til rådgivning og hjælp.

Er eleven under 18 år, involveres forældre og SSP (Skole, Socialvæsen og Politi). 

”Vi tager ansvar” er udarbejdet i overensstemmelse med det fælles kodeks om afholdelse af fester m.m., som gymnasierne i Roskildefællesskabet har vedtaget (se link)

Elevernes egne ord

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "

"Det bedste ved FVGH er det sociale. Alle er åbne og imødekommende, så det er nemt at få nye venner. Da gymnasiet ikke er så stort, lærer man hurtigt andre at kende på tværs af årgange og klasser."

"På FVGH er der plads til alle og sammenholdet er utroligt godt. Man føler sig aldrig udenfor."

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH