Frederiksværk Gymnasium og HF

KS

Kultur- og samfundsfaggruppen – Hf

Vejledning / Råd og vink

Ministeriet for Børn og Undervisning,

Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Projektet udarbejdes i ca. 25 timer fordelt over mindst to uger i slutningen af undervisningsperioden. Det er vigtigt at understrege, at dette foregår, efter at uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet. Skolen fastlægger de nærmere rammer for skriveperiode og vejledning. Skolen kan fx placere nogle hele eller halve dage i skemaet, hvor kursisterne kan skrive synopsis og modtage vejledning.

Synopsen udarbejdes i ca. 25 timer fordelt over mindst to uger i slutningen af eksaminandernes undervisningsperiode efter at uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet. Eksaminanderne modta-ger vejledning i løbet af den periode, hvor synopsen udarbejdes.

Synopsen skal indeholde:

- forløbets titel (overskrift)

- en fællesfaglig problemformulering

- oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med i synopsen

- en behandling af problemstillingerne ud fra:

a) det trukne prøvemateriale

b) stof fra alle tre fag

c) relevant og væsentligt supplerende materiale, som eksaminanden/eksaminanderne selv skal finde

- konklusioner på arbejdet med problemstillingerne

- en oversigt over anvendt materiale.

Synopsen afleveres på sidste undervisningsdag for eksaminanderne. Synopsen sendes til censor sammen med prøvematerialet og det materiale, som eksaminanden/eksaminanderne selv har fundet. Censor skal læse prøvematerialet og synopsen og kan læse det selvfundne materiale fra eksaminan-derne.

På grundlag af synopsen afholdes en individuel mundtlig prøve.

Eksaminationstiden er ca. 45 minutter. Eksaminanden fremlægger synopsen (10-15 minutter). Her-efter stiller eksaminator(er) og censor uddybende spørgsmål og indgår en faglig dialog med eksa-minanden med udgangspunkt i synopsen.

Vedr. udarbejdelse af synopsis: Se vejledningen 3.1. Arbejdsformer.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i kursistens fremlæggelse af synopsen. I både fremlæg-gelse og efterfølgende dialog behandles den valgte fællesfaglige problemformulering ud fra det trukne bilagsmateriale, stof fra faggruppens 3 fag og relevant og væsentligt supplerende materiale, som eksaminanden selv har tilvejebragt.

Det trukne bilagsmateriale inddrages i det omfang, det er relevant for den givne problemformule-ring. Overspringes et eller flere bilag kan eksaminanden blive bedt om at begrunde sit valg.

Relevant stof fra alle 3 fag indgår i eksaminationen i forhold til de problemstillinger, der er arbejdet med i synopsen.

Det er op til eksaminanden at finde og kritisk anvende mindst to supplerende materiale(r), som på relevant og væsentlig måde tjener til besvarelse af den fællesfaglige problemformulering. Der kan være tale om fx bøger, artikler, statistisk materiale, billeder.

Eksaminanden begynder med en mundtlig fremlæggelse. Heri indgår som minimum en præsentati-on af problemformulering, problemstillinger, konklusion(er) og anvendte metoder. I den efterføl-gende dialog mellem eksaminator(er), eksaminand og censor uddybes punkter fra den mundtlige fremlæggelse, ligesom der kan kobles til relevante faglige perspektiver, som ikke er berørt.

Alt, også materiale fra undervisningen, kan medbringes i eksamenslokalet, jfr. Eksamensbekendtgø-relsen § 15.

Under eksaminationen vil de tre fags kompetencer være til stede i lokalet. Eksaminator(er) forestår eksaminationen, men censor kan også stille spørgsmål.

(her fra side 22-24)

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF13/130808%20HF2%20Kultur%20og%20samfundsfaggruppen.ashx

Elevernes egne ord

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"

"FVGH er en dejlig skole med god stemning, høj faglighed og masser af søde mennesker"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"