Frederiksværk Gymnasium og HF

KS

Kultur- og samfundsfaggruppen – Hf

Vejledning / Råd og vink

Ministeriet for Børn og Undervisning,

Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og globalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder.

Kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) med fagene historie, religion, samfundsfag er karakteriseret ved, at der arbejdes med virkelighedsnære enkeltfaglige og flerfaglige problemstillinger, som belyses i undervisningen i de tre fag. I undervisningen stifter eleverne bekendtskab med de enkelte fags grundlæggende viden, begreber og metoder.

Der er således tale om tre fag, som i dele af undervisningen skal indgå i et tæt samarbejde, og det er vigtigt at understrege, at de faglige mål fokuserer på, at eleverne i undervisningen skal lære, hvad de forskellige fag kan bidrage med, og på hvilke måder de supplerer og adskiller sig fra hinanden.

Prøveform: Der afholdes en intern flerfaglig mundtlig prøve og en ekstern mundtlig prøve i ét af de tre fag. Eleverne afprøves både med fokus på deres enkelt- og flerfaglige kompetencer ved at der afvikles to prøver: En intern flerfaglig prøve og en ekstern prøve i et af de tre indgående fag. Læreren orienterer eleverne om prøvernes forløb, herunder vises eksempler på opgaver.

Intern flerfaglig prøve: Undervisningstiden i faggruppen afsluttes to til fire uger før elevernes sidste undervisningsdag i tredje semester. Efter afslutning af undervisningstiden i faggruppen og før elevernes sidste undervisningsdag i tredje semester, afholdes en intern flerfaglig individuel mundtlig prøve på baggrund af et kortere skriftligt produkt.

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal relatere til mindst to flerfaglige forløb fra undervisningen, og den enkelte opgave må højst trækkes tre gange på samme hold. Opgaverne indeholder en overskrift, der angiver undervisningsforløbets titel, og et ukendt, varieret bilagsmateriale på seks til otte normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum).

Det skriftlige produkt skal have et omfang på to til fire sider og skal indeholde:

- titel

- en flerfaglig problemformulering

- oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med

- en behandling af problemstillingerne ud fra:

a) den trukne opgaves bilag

b) begreber og viden fra alle tre fag

c) egen indsamlet empiri eller selvfundet supplerende fagligt materiale

- en samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. elev.

Eksaminationen indledes med elevens præsentation på ca. seks til otte minutter og former sig derefter som en faglig samtale mellem den enkelte elev og holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, der ikke har undervist de pågældende elever. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. elev

Enkeltfaglig prøve: Der afholdes en mundtlig prøve på baggrund af en opgave med ukendte spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et af de i undervisningen gennemførte forløb.    Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de relevante faglige mål og i al væsentlighed fagets kernestof.

Der skal indgå opgaver fra mindst fire forløb, heraf mindst to flerfaglige forløb og mindst et enkeltfagligt forløb. Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold.

Opgaverne skal bestå af et tema med problemorienterede spørgsmål, der dækker de taksonomiske niveauer i faget, og et bilagsmateriale på 1½ til to normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum).

Hver opgave skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialer. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til en normalside.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven.         

Her hentet fra

file:///C:/Users/admin3/Downloads/Kultur--og-samfundsfaggruppen-hf-vejledning-juni-2020%20(5).pdf

      

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"