Frederiksværk Gymnasium og HF

2g SRO 2022-23

SRO

I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave, SRO, som træning til studieretningsprojektet.

Hvilke fag: Alle elever vil få mindst to fagkombinationer at vælge imellem.

Der skal inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet.

Emner og problemformulering: Klassernes studieretningslærere udmelder det overordnede faglige tema (eller temaer i papegøjeklasserne), som resten af klassens lærere kan koble sig på og lærerne udarbejder én problemformulering for hver fagkombination.

Opgavens længde: Opgaven skal være på ca. seks til otte sider eksklusiv forside, noter, litteraturliste og eventuelle bilag, men incl. resumé.

Alene eller i gruppe: Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave, men i projektfasen må eleverne gerne arbejde sammen. Det er ikke tilladt, at eleverne afleverer enslydende passager.

  • Opgaveformuleringen offentliggøres i Lectio fredag d. 3/2-2023 kl. 14.00
  • Opgaven afleveres i Lectio fredag den 10/2-2023 senest kl. 12.00

Uge 47 og frem: Opstart af orientering om SRO-fagpakker og videnskabsteori modul 1 og 2 før jul og modul 3 i januar.
Fre. 13/1-2023: Sidste frist for valg af fagpakke hos faglærerne
Fre. 3/2-2023: SRO udleveres i Lectio kl. 14
Fre. 10/2-2023: SRO afleveres i Lectio kl. 12

Uge 17 eller som årsprøve i eksamensperiode 2023: Forsvar af SRO

Fremlæggelse: Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet. I fremlæggelsen skal der være en videnskabsteoretisk refleksion.

Hvordan er opgaven typisk bygget op?

Opgavens udformning kan naturligvis variere, men skal i hvert fald indeholde følgende:

1. Titelblad med elevens navn, emnetitel, fagkombination, vejledernes navne og afleveringsdato

2. Resumé

3. Indholdsfortegnelse

4. Indledning til opgaven

5. Besvarelse af selve opgaven

6. Slutning eller konklusion på opgaven

7. Kildefortegnelse/litteraturliste

8. Eventuelle bilag

Bemærk: Det forudsættes at der løbende gennem opgaven anvendes noter/henvisninger efter de principper der er kendt fra historie/dansk-opgaven og andre større opgaver. 

Hvordan laver man et resumé?

Resuméet bør indeholde opgaveformuleringens indhold, begrundelsen for valg af materiale, begrundelse for de valgte metoder og/eller analysens teoretiske grundlag, samt hvad I er nået frem til, altså væsentlige resultater og konklusioner. Resuméet skal udfærdiges på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Et resume fylder typisk 10-20 linjer og indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de væsentligste resultater og konklusioner. Resumeet placeres normalt inden indholdsfortegnelsen.

Opgaveugen?

Du får stillet perioden fra fredag den 4. februar kl. 14.00 til fredag den 11. februar kl. 12 til rådighed til besvarelsen af opgaven. I denne periode er der ikke anden undervisning. Skal du have adgang til faglokaler eller fagligt udstyr til eksperimenter, så skal det aftales med vejlederne. Skolens studiecenter og computere står til rådighed i normalt omfang.

Det anbefales at du mødes med din vejleder undervejs i skriveugen, og drøfter hvordan det skrider fremad. Du må altså gerne modtage vejledning, men din vejleder må ikke rette eller kommentere tekster, du har skrevet.

Opgaven afleveres elektronisk i Lectio senest fredag den 11. februar kl. 12. Afleveringsmappe i Lectio udmeldes senere.

Der gives, i forbindelse med det mundtlige forsvar, en helhedsvurdering/en individuel karakter, men derudover skal vejledere give en mere fyldig evaluering, der peger på stærke og svage sider i besvarelsen og anviser forbedringer i klassens digitale portefolie.

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"