Frederiksværk Gymnasium og HF

2g SRO

SRO

I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave, SRO, som træning til studieretningsprojektet.

Hvilke fag: Eleven vælger mindst ét studieretningsfag kombineret med et andet fag.

Der skal inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet.

Emner og problemformulering: Klassernes studieretningslærere udmelder det overordnede faglige tema (eller temaer i papegøjeklasserne), som resten af klassens lærere kan koble sig på og lærerne udarbejder én problemformulering for hver fagkombination.

Opgavens længde: Opgaven skal være på ca. seks til otte sider eksklusiv forside, noter, litteraturliste og eventuelle bilag.

Alene eller i gruppe: Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave, men i projektfasen må eleverne gerne arbejde sammen. Det er ikke tilladt, at eleverne afleverer enslydende passager.

SRO er i skoleåret 2019-20 rykket. Det gælder for 2018a, 2018b, 2018x og 2018y, som, istedet for at skrive SRO, som tidligere oplyst i uge 17 med forsvar i eksamensperioden, nu skal skrive i uge 6 med forsvar i uge 13. Henvendelser ang. flytningen bedes rettet til uddannelsesleder Mette Karmann.
 

Opgaveformuleringen offentliggøres i Lectio torsdag, den 30. januar kl. 14.00

Opgaven afleveres i Lectio fredag den 7. februar, senest kl. 12.00

Uge 47 og frem: Opstart af orientering om SRO-fagpakker og videnskabsteori modul 1 og 2 før jul og modul 3 i januar.
Man. 6/1 2020: Sidste frist for orientering om SRO-fagpakker
Fre. 10/1-2020: Sidste frist for valg af fagpakke på kontoret kl. 12
Tors. 30/1-2020: SRO udleveres i Lectio kl. 14
Fre. 7/2-2020: SRO afleveres i Lectio kl. 12
Uge 13 2020: Forsvar af SRO

Fremlæggelse: Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet.

Hvordan er opgaven typisk bygget op?

Opgavens udformning kan naturligvis variere, men skal i hvert fald indeholde følgende:

1. Titelblad med elevens navn, emnetitel, fagkombination, vejledernes navne og afleveringsdato

2. Resume

3. Indholdsfortegnelse

4. Indledning til opgaven

5. Besvarelse af selve opgaven

6. Slutning eller konklusion på opgaven

7. Eventuelle bilag

8. Kildefortegnelse/litteraturliste

Bemærk: Det forudsættes at der løbende gennem opgaven anvendes noter/henvisninger efter de principper der er kendt fra historie/dansk-opgaven og andre større opgaver. 

Hvordan laver man et resume?

Resuméet bør indeholde opgaveformuleringens indhold, begrundelsen for valg af materiale, begrundelse for de valgte metoder og/eller analysens teoretiske grundlag, samt hvad I er nået frem til, altså væsentlige resultater og konklusioner. Resumeet skal udfærdiges på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Et resume fylder typisk 10-20 linjer og indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de væsentligste resultater og konklusioner. Resumeet placeres normalt inden indholdsfortegnelsen.

Opgaveugen?

Du får stillet perioden fra torsdag den 30. januar kl. 14.00 til fredag den 7. februar kl. 12 til rådighed til besvarelsen af opgaven, med undtagelse af onsdag d.5/2 grundet ekskursion med 2.fremmedsprog. I denne periode er der ikke anden undervisning. Skal du have adgang til faglokaler eller fagligt udstyr til eksperimenter, så skal det aftales med vejlederne. Skolens studiecenter og computere står til rådighed i normalt omfang.

Det anbefales at du mødes med din vejleder undervejs i skriveugen, og drøfter hvordan det skrider fremad. Du må altså gerne modtage vejledning, men din vejleder må ikke rette eller kommentere tekster, du har skrevet.

Opgaven afleveres elektronisk i Lectio senest fredag den 7. februar kl. 12. Afleveringsmappe i Lectio udmeldes senere.

Der gives, i forbindelse med det mundtlige forsvar, en helhedsvurdering/en individuel karakter, men derudover skal vejledere give en mere fyldig evaluering, der peger på stærke og svage sider i besvarelsen og anviser forbedringer i klassens digitale portefolie.

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "