Frederiksværk Gymnasium og HF

Geografi

Vores livsbetingelser fra land til land er meget forskellige. Nogle mennesker lever som nomader i kanten af ørkenen i de tørkeplagede områder i Vestafrika, indianere lever som jægere/samlere dybt i Amazonas regnskov, mens risbønderne i det sydlige Kina er mere optagede af hvornår monsunregnen kommer. Og alle de her nævnte menneskers liv adskiller sig væsentligt fra det liv vi kender som vores eget.

Hvad er det for naturprocesser der gør livsbetingelserne på jorden så forskellige?

 Hvert område har sine ressourcer og sine udviklingsmuligheder: tænk på den velstand som rige oliesheiker sidder på, fordi de tilfældigvis har haft rigelig adgang til råolie, og tænk på de grønlandske fangersamfunds store afhængighed af sælfangst og fiskeri. Eller tænk på hvordan det råstoffattige Danmark i hundreder af år har nydt godt af et udbytterigt landbrug.

Hvordan skabes naturressourcerne og hvordan udnyttes de?

 Men mennesket er ikke bare en passiv forbruger af naturen. Menneskets udnyttelsen af naturen får hele tiden konsekvenser. En ukyndig og alt for intensiv udnyttelse af landbrugsjorden på Halsnæs medførte at sandflugten begravede hele landsbyer og afsnørede Arresø fra dets frie adgang til Kattegat. Russiske ingeniørers systematiske udnyttelse af vandet fra to store floder til kunstvanding har skabt en økologisk katastrofe omkring det, der en gang var den næststørste sø i Asien. Og vores systematiske afbrænding af olie, kul og gas er godt i gang med at ændre hele det globale klima.

Hvordan påvirker mennesket de økologiske sammenhænge og kredsløb?

 Det er nogen af denne slags problemer, der bliver taget under behandling i naturgeografi. Her vil du arbejde med:


◾jordens udviklingshistorie, jordskælv, vulkaner og landskabernes dannelse

◾klima og det globale vejr, klimaforandringerne og de mulige konsekvenser for menneskene

◾vandet, den uundværlige ressource, grundvandets dannelse og udnyttelse

◾energiudnyttelsen, vedvarende og begrænsede energikilder, nutidens og fremtidens energiteknologier

◾produktion, teknologi, miljøpåvirkning, affald, handel og geografisk arbejdsdeling

◾rumlige mønstre og hvordan disse beskrives globalt, nationalt, lokalt

 Målet er at du ved at arbejde med naturgeografi får en større forståelse af din omverden, af den globale mangfoldighed og af de forskellige kulturer og naturforhold. Verden står overfor en mængde økologiske udfordringer de næste mange årtier.

Hvordan kan vi selv være med til at præge udviklingen?

 Faget naturgeografi i gymnasiet:

- indgår i det naturfaglige grundforløb sammen med fysik, kemi og biologi i 1. semester

- indgår i udvalgte studieretninger

 - tilbydes som C-niveaufag i 1. g, 2.g eller 3. g

 - tilbydes som B-niveaufag i 2.g eller 3. g

 Faget geografi i HF:

- inddrager mange af ovennævnte temaer, men

- lægger mere vægt på de samfundsmæssige forhold

- indgår som obligatorisk fag sammen med biologi og kemi i Naturvidenskabelig Faggruppe

- tilbydes som valgfag på B-niveau

 Gode links:

www.dmi.dk

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"